5-6 Dec 08 : Manday #13

     2 วันนี้.. ทาสี.. ทาสี.. แล้วก็ทาสี..  ไล่เก็บสีผนังรอยเปื้อนจากสีพ่นตู้ทั้งหลาย.. เพื่อจะได้เรียกช่างโครงการมาซ่อมหลังโอนให้เสร็จสิ้น ก่อนจะหมดประกันบ้านตอนสิ้นปีนี้.. ตุ้มๆต่อมๆเหลือเกิน…    ใกล้ล่ะๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *